OBCHODNÍ PODMÍNKY - PŮJČOVNA NOSIČŮ KOL


I. Úvodní ustanovení

I. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) mezi společností KARCOM s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5 – Smíchov, 150 00, IČO: 02946424 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s § 2201 NOZ a násl. a § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky nájmu (dále jen „rezervace“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetových stránek pronajímatele www.nellycars.cz, www.nellyshop.cz

II. Rezervace
1. Závaznou rezervaci lze vytvořit pouze prostřednictvím našeho online formuláře, telefonicky anebo e-mailem.
2. Termín zapůjčení s námi konzultujte ideálně telefonicky, viz Kontakty. Pro letní sezónu vám doporučujeme rezervovat s dostatečným předstihem i několika týdnů.
3. Vaši rezervaci potvrdíme e-mailem. Zálohu ve výši 100% půjčovného lze zaplatit hotově v místě provozovny, nebo bezhotovostně na základě vystavené faktury. Vaše rezervace musí být uhrazena do 7 dnů. V případě neuhrazení zálohové faktury jsme nuceni rezervaci zrušit.
4. Vaše rezervace je pro nás závazná ve chvíli uhrazení zálohy.

III. Zrušení rezervace
1. Zrušení rezervace je možné pouze písemně na e-mail eshop@nellycars.cz .
2. V případě zrušení Vaší rezervace 15 a více dní (včetně) před smluveným zapůjčením vracíme celou zálohu zpět. Při zrušení 8-14 dní (včetně) před smluveným zapůjčením vracíme 50% zálohy. Při zrušení rezervace v kratším termínu záloha na zapůjčení propadá.

IV. Podmínky zapůjčení
1. Při zapůjčení požadujeme předložení dokladu totožnosti (občanský, řidičský průkaz, pas, apod.). V den zapůjčení nosiče požadujeme složení kauce ve výši 5.000,- Kč, která je splatná pouze v hotovosti. 2. V den zapůjčení je oběma stranami podepsána Smlouva o pronájmu (dále jen smlouva), která specifikuje druh a množství zapůjčené věci, den zapůjčení a vrácení věci, cenu pronájmu a podmínky pronájmu.
3. Místem zapůjčení a vrácení pronajaté věci je naše provozovna a to v časech: Pondělí – Pátek od 8:00 do 17:00.
4. V případě nedodržení termínu vrácení zapůjčené věci je dle smlouvy nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby, tj. 300,-Kč a v případě dalšího prodlení pak 300,-Kč za každý započatých 24h od termínu vrácení, který je uveden ve Smlouvě o nájmu.

V. Ochrana osobních údajů
1. Pronajímatel (dále také jako „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu/sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo.
2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro plnění ze smlouvy, pokud mezi nájemcem a pronajímatelem dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
3. Pronajímatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno pronajímatelem, který je zároveň správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese eshop@nellycars.cz.
5. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo: • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení, • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Zpět do obchodu