OBCHODNÍ PODMÍNKY

l. Základní ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností KARCOM s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5 – Smíchov, 150 00, IČO: 02946424 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Prodávajícím je společnost KARCOM s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5 – Smíchov, 150 00, IČO: 02946424 zabývající se prodejem 2DIN autorádií jejich příslušenství a další automobilové elektroniky a služeb prostřednictvím e-shopu dostupného z: www.nellyshop.cz. Nabízené zboží je převážně OEM produkce a jeho případná vzhledová podobnost s originálními značkovými autorádii je čistě náhodná. Veškerý dodávaný software výrobků je instalován pouze pro demonstrativní účely funkcí daného výrobku. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za instalovaný software a jakékoli dodatečné náklady kupujícího spojené s užíváním případných licencí (zejména u navigačního softwaru). Prodávající ve všech případech užívá instalovaný software pouze na vlastní odpovědnost. Kontaktní informace prodávajícího jsou uvedeny v sekci „Kontakty“ přístupné z: www.nellyshop.cz 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

A - Spotřebitel „Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

B - Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.)
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

     Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky řádně seznámil se všemi vlastnostmi výrobku/služby, zejména s jeho popisem a manuálem. V případě, že se kupující s výše uvedeným neseznámil, není oprávněn rozporovat vlastnosti zboží v rámci reklamačního řízení a veškerá případná vzniklá škoda, vzniklá kupujícímu, případně třetím osobám jde k tíži kupujícího. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

ll. Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží/služby prodávajícím na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a doručením objednávky prodávajícímu. Doručení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Smlouva je potvrzená ve chvíli, kdy je ze strany prodávajícího odesláno e-mailem potvrzení změny stavu objednávky na "vyřizuje se", do tohoto okamžiku může prodávající odstoupit od kupní smlouvy a objednávku stornovat. O důvodu storna objednávky je e-shop povinen informovat spotřebitele písemně. 

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem, s tím, že kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem kupujícímu podnikateli. 

Vztahy a případné spory, které vzniknou z uzavřené kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou posuzovány soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, je pro případ sporu o výklad pojmu dohodnuto, že platí výklad smlouvy podle pravidel českého jazyka. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, v nichž je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nellyshop.cz  a je tak umožněna jejich archivace a pozdější prezentace i ze strany kupujícího. 

Kupující nabývá zboží do svého vlastnictví jeho převzetím, za předpokladu, že již došlo k zaplacení celé kupní ceny.  Pokud kupní cena nebyla zcela uhrazena, zůstává zboží až do úhrady celé kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. 

Vyplněním a odesláním objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti (jakožto správce) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Poskytnuté osobní údaje společnost zpracovává za účelem vyřízení objednávky a splnění svých povinností, vyplývajících z kupní smlouvy, uzavřené mezi společností a kupujícím, s výjimkou jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy kupujícího, které je společnost oprávněna navíc využít pro marketingové účely, a to zejména za účelem nabízení výrobků a služeb svých i jiných společností, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, rovněž i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas k marketingovému využití vyjmenovaných osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a to až do odvolání. Jestliže si kupující nepřeje, aby jeho výše uvedené osobní údaje byly nadále využívány k marketingovým účelům, může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku zasílejte, prosím, písemně odvolání souhlasu s využíváním osobních údajů na výše uvedenou adresu společnosti KARCOM s.r.o.

Kupující nabývá do svého vlastnictví zboží, které je předmětem koupě, okamžikem předání zboží za podmínky úhrady kupní ceny v plné výši. Pokud není kupní cena uhrazena v plné výši, zůstává zboží až do její celkové úhrady ve vlastnictví prodávajícího. 

III. Ochrana osobních údajů (GDPR).

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název firmy a její sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím, aby jeho osobní údaje odstranil ze své evidence a nijak je dále nevyužíval. Prodávající je povinen jeho požadavku vyhovět, neodporuje-li to jiným platným zákonům ČR.

lV. Ceny a označení výrobků

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit ceny zboží či služby. Pro účely uzavření kupní smlouvy je však vždy určující a závazná cena, prezentovaná na internetových stránkách v okamžiku odeslání objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. 

Ceny se mohou lišit dle označení produktu/služby na e-shopu, popř. dle označení na prodejním dokladu (faktuře). 

Pokud není uvedeno jinak, veškeré výrobky jsou nové nepoužité zboží se standardní zákonnou zárukou. 

V. Platební podmínky 

Cenu zboží/služby a případné náklady, spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu některým z následujících způsobů:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce ( Zásilkovna.cz s.r.o., Česká pošta s.p., PPL CZ s.r.o. )
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 264835060/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. dále jen „účet prodávajícího“);
  • v hotovosti na provozovně Příborská 89 Zelinkovice 739 42 Frýdek-Místek
  • platební kartou na provozovně Příborská 89 Zelinkovice 739 42 Frýdek-Místek

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případu, kdy je zboží speciálně vyrobeno/upraveno dle přání kupujícího. Tímto není dotčeno ustanovení čl. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej zašle v tištěné podobě na adresu kupujícího spolu se zbožím při platbě ne dobírku.

Vl. Objednávání 

Objednávky jsou možné přes internetový obchod na adrese www.nellyshop.cz  24 hodin denně, 7 dní v týdnu s výjimkou nedostupnosti serveru způsobených poskytovatelem internetové konektivity. 

Veškerá prezentace zboží/služby umístěná na stránkách internetového obchodu na adrese www.nellyshop.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

Není-li v popisu objednaného výrobku uvedeno jinak, objednávka na dobírku je expedována do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, pokud je zboží skladem. Při platbě platebním příkazem je zboží expedováno do 2 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že Vámi objednané zboží není momentálně skladem, dodací lhůta je dle dohody s prodávajícím. 

O případné delší expediční lhůtě či zrušení objednávky ze strany internetového obchodu www.nellyshop.cz bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího. 

Objednávat je možno následujícími způsoby:  - prostřednictvím elektronického obchodu dostupného z: www.nellyshop.cz (dále jen „e-shop“)  - osobně, telefonicky nebo e-mailem 

je mezi účastníky dohodnuto, že prodávající má právo nepotvrdit-odmítnout objednávku nebo její část nebo odstoupit od kupní smlouvy jestliže:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

- kupující nezaplatil řádně a včas celou cenu zboží

- kupující nepřevzal závazně objednané zboží řádně a včas

- kupující v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží

- kupující v minulosti opakovaně nepřevzal objednané zboží.

 V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení objednávky či od odstoupení od smlouvy. 

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky z důvodu rychlosti vyřízení prostřednictvím e-shopu. 

VII. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel. Kupující spotřebitel má právo v souladu s §1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením §1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Spotřebitel byl tímto poučen o svém právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. O výši nákladů na uvedení do původního stavu bude zákazník informován v dostatečném předstihu prostřednictvím emailu užitého při objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně započíst výše uvedené finanční prostředky oproti kupní ceně uhrazené kupujícím. Finanční prostředky za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. 

Do 14 dnů od uzavření smlouvy na službu máte právo od smlouvy odstoupit. Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte nebo si objednáte termín provedení služby před uplynutím této lhůty. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle těchto obchodních podmínek.

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího. 

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci. Stejně tak je oprávněn prodávající odmítnout vrácené zboží zaslané kupujícím na dobírku v okamžiku, kdy jsou s dobírkou spojeny jakékoliv náklady pro prodávajícího. 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

VIII. Dodací podmínky 

a) Zboží si kupující přebírá osobně na provozovně Příborská 89 Zelinkovice 739 42 Frýdek-Místek

V takovém případě se kupující zavazuje zboží převzít nejpozději do 7 mi dnů od odeslání objednávky. Pokud není zboží skladem, je kupující povinen zboží převzít nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy prodávající sdělí kupujícímu, že zboží je již k vyzvednutí.

b) Zboží si kupující přebírá od přepravce

V takovém případě se kupující zavazuje zboží převzít v době, určené dopravcem.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

V případě, že kupující nepřevezme zboží v době určené dopravcem zásilky obsahující zboží a zboží je vráceno prodávajícímu zpět, je kupující povinen v souladu s ust. § 1729, odst. 2 občanského zákoníku nahradit prodávajícímu účelně vynaložené náklady související se zasláním zboží kupujícímu. Tyto náklady jsou stanoveny na 139,- Kč za zásilku, a to i v případě, že je u výrobku poštovné uvedeno jako „zdarma“.

lX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Řešení sporů 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší věcně a místně příslušné obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má dle tohoto zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje vždy na návrh kupujícího (spotřebitele), a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se tímto zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud kupující toto řešení neodmítne. 

V tomto článku VOP uvedený postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani se nejedná o rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Využitím tohoto postupu není dotčeno oprávnění stran se dle volného uvážení obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. 

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Závěrečná ustanovení

Stane-li se kterékoli ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení těchto VOP dotčena. Kupující a prodávající se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.


REKLAMAČNÍ ŘÁD ZDE

Zpět do obchodu